Disclaimer

Disclaimer voor WFTE.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van WFTE.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Walking Football Twente Euregio. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Walking Football Twente Euregio is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Walking Football Twente Euregio.

Geen garantie op juistheid.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Walking Football Twente Euregio te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Walking Football Twente Euregio streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn,
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Walking Football Twente Euregio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van WFTE.nl op deze pagina.