Inleiding

Inleiding

Actief blijven door bewegen is van belang voor de gezondheid en verminderd zorgconsumptie. Het absolute aantal ouderen neemt tot 2030 sterk toe en dus ook het percentage inwoners met chronische ziekten. Zieke ouderen zijn in maatschappelijk opzicht beduidend minder actief dan ouderen zonder ziekten. 55% van NL senioren is inactief of niet voldoende lichamelijk actief. Onderzoek laat zien dat ouderen die actief bewegen en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zich fitter voelen en beter en langer in staat deel te nemen aan maatschappelijke leven. Het project “Walking Football” is gericht op vitaal ouder worden, vergroten van sport deelname en plezier hebben aan sporten.

Vanuit FC Twente – Scoren in de wijk is het initiatief ontstaan om het project Walking Football verder inhoud te geven. De basisgedachte van FC Twente – Scoren in de wijk ligt hieraan ten grondslag, t.w. De sterke basis in de Twentse samenleving is voor FC Twente uitgangspunt om samen met haar maatschappelijke partners activiteiten te ontwikkelen om de positie van kwetsbare groepen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische positie van de regio. Natuurlijk doet FC Twente niet alles alleen. Integendeel, algemeen uitgangspunt is dat alleen door samenwerken resultaten gehaald kunnen worden. Samenwerking met overheid, maatschappelijke organisaties en in het onderhavige project samenwerking met sportorganisaties.

Om invulling te geven aan bovenstaand gedachtengoed is de Stichting Walking Football Twente-Euregio op 14 februari 2017 opgericht.