Strategie

Strategie

Kernprincipes en de uitgangspunten

a. De statutaire doelstelling is omschreven in de oprichtingsstatuten. Deze oprichting is tot stand gekomen middels notaris mr. J.W. Kroes te Deventer verbonden aan Het Notarieel. De akte van oprichting is op 14 februari 2017 gepasseerd.

b. De statutaire doelstelling luidt als volgt :

De stichting heeft ten doel het bevorderen, organiseren en continueren van Walking Football in Twente en de Euregio in nauwe samenwerking met de voetbalverenigingen in het genoemde werkgebied, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen, voorlichting te geven, advies te verstrekken en ondersteuning te bieden aan voetbalverenigingen en andere organisaties

enerzijds en de doelgroep, mannen en vrouwen die de zestigjarige leeftijd bereikt hebben, te stimuleren en activeren om fysiek en sociaal mee te doen met Walking Football anderzijds. De stichting tracht tevens haar doel te verwezenlijken door middel van het opstarten van een Walking Football competitie in het genoemde werkgebied alsmede door het fungeren als draaipunt tussen de voetbalverenigingen en de diverse maatschappelijke geledingen waaronder overheden, onderwijs, sport, publieke organisaties, instellingen, instituten en het bedrijfsleven.

c. De stichting heeft geen winstoogmerk en is vastgelegd in artikel 2 lid 3 van de statuten

d. Bij liquidatie van de stichting zal het liquidatiesaldo ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een (nagenoeg) soortgelijke doelstelling als de stichting